STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

Je moet dit document bijwerken om je T&C weer te geven.

Onderstaande tekst dient als suggestie en geeft Odoo S.A. geen verantwoordelijkheid.

  1. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, ook indien deze zijn opgesteld na deze algemene verkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking vooraf uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
  2. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 21 werkdagen, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijn is vermeld. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt My Company zich het recht voor om een forfaitaire rentebetaling te vragen ten bedrage van 10% van het resterende bedrag. My Company heeft het recht om elke levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten in geval van niet-tijdige betaling.
  3. Indien een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldag nog openstaat, behoudt My Company zich het recht voor om een beroep te doen op een incassobureau. Alle juridische kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. Bepaalde landen passen in overeenstemming met hun interne wetgeving bronheffing toe op het bedrag van de facturen. Eventuele inhouding aan de bron wordt door de opdrachtgever aan de Belastingdienst betaald. Mijn Bedrijf kan in geen geval betrokken raken bij kosten die verband houden met de wetgeving van een land. Het bedrag van de factuur is dan ook integraal verschuldigd aan My Company en is exclusief eventuele kosten die verband houden met de wetgeving van het land waarin de opdrachtgever is gevestigd.
  5. My Company verbindt zich ertoe haar best te doen om tijdige, conform de overeengekomen termijnen, performante diensten te leveren. Geen van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverplichting. My Company kan in geen geval door de klant worden verplicht om als derde partij op te treden in het kader van een vordering tot schadevergoeding die door een eindconsument tegen de klant wordt ingediend.
  6. Om ontvankelijk te zijn, moet My Company binnen de 8 dagen na de levering van de goederen of de levering van de diensten op de hoogte worden gebracht van elke claim door middel van een aangetekend schrijven naar haar maatschappelijke zetel.
  7. Op al onze contractuele relaties is uitsluitend de wet van toepassing.