A young man in a recording studio
A Young man wearing headphones
A Young woman in a recording studio
Recording studio equipment
On Air Sign
Radio show microphones

RADIO RADIVA GDPR

Radio Radiva is een project van Play it loud VZW, gevestigd aan Oudstrijdersstraat 11 bus3 3971 Leopoldsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.playitloud.be/ Oudstrijdersstraat 11bus 3 3971 Leopoldsburg +32(0)11/74.00.28 ticiana geelen is de Functionaris Gegevens bescherming van playit loud Hij/zij is te bereiken via ticiana@playitloud.be Persoons gegevens die wij verwerken play it loud verwerkt uw persoons gegevens door dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Geboorteplaats

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

E-mailadres  Overige persoons gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoons gegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevenste verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@playitloud.be, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons gegevens verwerken play it loud verwerkt uw persoons gegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst verlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Play it loud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming play it loud neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen ,zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van play it loud) tussen zit. Play it loud gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wix webhosting Hoelang we persoonsgegevens bewaren Play it loud bewaart uw persoons gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:(Categorie) persoonsgegevens>Bewaartermijn >RedenPersonalia >Bewaartermijn >Reden Adres>Bewaartermijn >RedenEnzovoort >Bewaartermijn >Reden Delen van persoonsgegevens met derden Play it loud verkoopt uw gegevens niet aanderden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeen komst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerkenin onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. playit loud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies,of vergelijkbare technieken,die wij gebruiken play it loud gebruikt alleen technischeen functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is   tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiks gemak.Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens in zien, aan passen of verwijderen U heeft het recht om uw persoons gegevens in te zien ,te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerkingin te trekken of bezwaarte maken tegen de verwerking van uw persoons gegevens door play it loud en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons gegevens die wij van u beschikken in eenc omputer bestand naar u of een ander, door u genoem de organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoons gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons gegevens sturen naar playitloud.tess@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u isg edaan,vragen wij u een opie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone,de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)zwart. Dit ter beschermingvan uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken,op uw verzoek.play it loud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgen delink: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen play it loud neemt de bescherming van uw gegevens serieusen neemt passend emaatregelen om misbruik, verlies, on bevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegente gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via playitloud.tess@gmail.com

DOWNLAOD HIER DE GDPR